www.action-redaction.com

ตำนานเมืองลับแลในป่า ตำนานลีลับ เมืองผี กับ เมือง คนติดต่อกันได้

ตำนานเมืองลับแลในป่า แพะ เมืองผี จังหวัดแพร่

ตำนานเมืองลับแลในป่า วันอุทยานแพะเมืองผี  ที่นั้น คือจุดเริ่มต้นของความหลอนมีตกนานเล่าตั้งแต่ อดีต ตระการ แล้ว ชาวเมือง เรียก สถานที่นี้ ไม่มีใครทราบเหมือนกันว่า ประวัติความเป็นมาอย่างแน่ชัดก็มีแต่เพียง

เรื่องเล่าต่อกันมาว่า เมื่อก่อนพื้นที่เคยเป็นที่ เป็นพื้นที่ อุดมสมบรูณ์มากมีผันไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นสัตย์น้อยใหญ่อีกเป็นจำนวนมาก อยู่มาวันหนึ่งได้มีหญิงชราคนหนึ่งที่คนเรียกกันว่า ญ่าซุ่ม เข้าเพื่อที่จะไปหาของมีประกอบอาหารแต่ ว่าญ่าซุ่ม หลงป่าแต่ไปพบกับหลุมที่เติมไปด้วยเงินและทำคำมากมาย

ญ่าซุ่มก็เอาเงินและทำทองใส่หาบของตนเพื่อนำกลับบ้านแต่เดินไปเดิมมาก็หาทางออกไม่เจอ และ ได้วางหาบเอาไว้ และ หาไม่วางคาดเป็นราวทางตรงเดียวกำหนดทิศทางเดินของแก จนสุดท้ายญ่าซุ่มก็หาออกจนเจอ

และ ญ่าซุ่มก็ชวนชาวบ้านเข้าไปเอาเงินกับทำทองที่ญ่าซุ่มเจอพอไปถึงหาบของญ่าซุ่มกับไม่พอเจออะไรมีเพื่อหาบเปล่า และ ชาวบ้านกับญ่าซุ่มเจอรอยทางคนก็เลยตามรอยทางจนไปจนสถานที่ๆหนึ่งที่ปัจจุบันเรียกว่า แพะเมืองผี ตำนานเมืองลับแล

 

 

Scroll to Top